Traditional Wushu (传统武术)

少北武术(Shao Bei Wu Shu)

9 videos

摩桥功(Mo Qiao Gong)

5 videos

霍氏八极拳 (Huo’s Ba Ji Quan)

5 videos

黑虎查拳 (Hei Hu Cha Quan)

4 videos

三展拳 (San Zhan Quan)

12 videos

形意拳 (Xing Yi Quan)

10 videos

心意拳 (Xin Yi Tactics)

13 videos

五段棍术 (Wu Duan Cudgel Tactics)

5 videos

八极拳(BaJiQuan)

27 videos
Translate »